prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018

Formy udzielania stypendium dla ucznia

W związku ze śmiercią męża moja sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła. Mam trójkę dzieci w wieku szkolnym. Czy istnieje możliwość uzyskania w szkole jakiejś pomocy, stypendium na dzieci w związku z zaistniałą sytuacją?

W opisanej sytuacji można starać się o przyznanie zasiłku szkolnego oraz, po spełnieniu warunków, o udzielenie stypendium dla ucznia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Dotyczy to w szczególności tych sytuacji, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stanowi o tym art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.).

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Świadczenie to może być również przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. Niemniej jednak w drodze pewnego wyjątku stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, iż udzielenie stypendium we wspomnianych wcześniej formach nie jest możliwe. Co ważne, stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. Przyznaje się je na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Obecnie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł. Stypendium szkolne nie może być aktualnie niższe miesięcznie niż 99,20 zł ani nie może przekraczać 248 zł.

Natomiast druga forma pomocy - zasiłek szkolny - może być przyznana uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. W obecnym stanie prawnym wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 620 zł. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Inne zagadnienia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60